EpShark

Další zakuklená šmejdovina na podnikatele od naší milé ČSSD

8. 3. 2021Zatímco média se rozplývají blahem nad 375 korunami denně, které mají zlepšit ochotu lidí jít do karantény, do vládou navrženého a sněmovnou schváleného zákona jest vložen PODRAZ na drobné i větší podnikatele od naší milé ČSSD.

Dne 9. 2. 2021 předložila vláda poslanecké sněmovně návrh zákona, sněmovní tisk 1153/0. Předkladatelem bylo ministerstvo práce a sociálních věcí, tedy nechvalně známá „Venezuela“ Maláčová. Kupodivu, tentokráte jest v tom však jak ona, tak vláda nevinně, i přesto, že byl výsledný zákon obohacen o následující malý milý poslanecký „přílepek“. Viz sněmovní tisk 44, dokument 44/0

Zvláště vypečenou část si dovoluji zvýraznit…

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

1. V § 35 odstavec 1 zní:

(1) Zaměstnavatel je povinen do 10 kalendářních dnů oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku (§ 37) a neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů, oznámit obsazení těchto míst. Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce. Lhůta pro oznámení počíná běžet dnem následujícím po vytvoření, uvolnění nebo obsazení pracovního místa.“

5. V§ 136 se vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Právnická nebo fyzická osoba je jako zaměstnavatel povinna nahlásit nástup zaměstnance zaměstnaného na základě dohody o pracovní činnosti nebo zaměstnance v pracovním poměru, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, nebo zaměstnance zaměstnaného na základě dohody o provedení práce, u kterého nevznikla účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění, do evidence zaměstnanců, kterým nevznikla účast na nemocenském pojištění, kterou vede Česká správa sociálního zabezpečení v rámci svých registrů podle zákona o nemocenském pojištění, a to ve lhůtě do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání způsobem podle § 94 zákona o nemocenském pojištění. Tuto evidenci vede Česká správa sociálního zabezpečení v rámci registru pojištěnců nemocenského pojištění a důchodového pojištění podle § 122 odst. 4 zákona o nemocenském pojištění. Stejným způsobem je zaměstnavatel povinen ohlásit změnu údajů uvedených na oznámení o nástupu zaměstnance uvedeného ve větě první, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděl. Zaměstnavatel je dále povinen nahlásit den skončení zaměstnání zaměstnance uvedeného ve větě první, a to ve lhůtě do 8 kalendářních dnů od skončení zaměstnání způsobem podle § 94 zákona o nemocenském pojištění.

Samozřejmě, v dalším textu zákona jest uvedeno, že nesplnění této povinnosti jest PŘESTUPKEM. Se sankcí až milion korun. A to ještě nemluvím o tom, že některé interpretace změn paragrafu 139 zákona o zaměstnanosti možná připouští, že se přestupku mohou dopustit i nepodnikající fyzické osoby….

Ano, rozumíte tomu správně. Když si jako podnikatel necháte např. posekat na dohodu o provedení práce zahradu, musíte to do osmi dnů nahlásit sociálce, jinak milion pokuta. A když opomenete do 8 dnů oznámit, že „už dosekal“, opět milion sankce. A nedej bože že se sekáč mezitím třeba přestěhuje, protože hádejte co. Do 8 dnů nahlásit, jinak…

Díky tomu, že Sněmovna detailně informuje o tom, jak projednávání kterého návrhu probíhalo, lze velmi dobře dohledat, kdo daný paskvil do zákona přilepil. Jedná se o přílepek socdemačky PaedDr. Aleny Gajdůškové. Kdyby Vás zajímal její životopis, je na wikipedii. Zajímavé čtení

A samozřejmě, lze dohledat i kdo pro pozměńovací návrh hlasoval. Zdrželi se přítomní poslanci ODS, PIRÁTŮ, TOP09 , KDUČSL, STAN. Nikdo z takzvané opozice nebyl proti. Dokonce ani SPD ne. Za mě a za spoustu dalších lidí je to jeden z důvodů, proč pokládám opoziční strany za selhavší a v podstatě nevolitelné.

Schválně, čím to paní po… ehm poslankyně svůj nesporně hodnotný přínos podnikatelskému prostředí odůvodnila? I to si lze přečíst v jejím pozměňovacím návrhu:

Účelem navrhované úpravy je zavedení povinnosti zaměstnavatelů ohlašovat svůj vznik jako zaměstnavatele u těchto zaměstnanců v pracovněprávních vztazích tak, aby všichni zaměstnavatelé zaměstnanců činných na základě pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, byli vedeni v evidenci k tomu určené, kterou povede Česká správa sociálního zabezpečení. Důvodem uložení této povinnosti zaměstnavatelům je doplnit evidence vedené Českou správou sociálního zabezpečení tak, aby mohla efektivně sloužit pro efektivní kontrolu nelegálního zaměstnávání osob, tedy těch, kteří vykonávají závislou práci bez platně uzavřeného pracovněprávního vztahu.

Povinnost zaměstnavatelů oznámit nástup zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo pracovního poměru, které jsou zaměstnáními malého rozsahu, nebo na základě dohody o provedení páce, do zaměstnání nezakládajícího jejich účast na nemocenském pojištění (a rovněž navazující sebeohlašovací povinnost zaměstnavatele) nemá bezprostřední význam pro provádění nemocenského či důchodového pojištění, je však nezbytná pro plnění úkolů orgánů provádějících kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů a právních předpisů v oblasti zaměstnanosti.

Jinými slovy Podnikatelé jsou zloději a musíme je víc a víc buzerovat, kontrolovat a dusit. Nádherně to ilustruje socanský mindset poslanců ČSSD, kde co podnikatel, to nepřítel (nejde-li ovšem o firmy sockmotrů přisáté na státní penězovody). Doufám, že tato partaj po volbách skončí odstavena v septiku dějin a to až po ďurky v nose.

Dané znění zákona učiní zaměstnávání dohodářů rizikovějším. V podstatě to tak ZABLOKUJE malé dohodáře a ztíží možnost, že si lidé budou moci legálně přivydělat. A něco takového si dovoluje dáma vyrobit v době pandemií způsobené ekonomické krize, kde budou lidé potřebovat legální možnost nízkoprahového přivýdělku , aby se ekonomicky udrželi nad vodou. Tohle je sociální jak stehno z hada.

Všimněte si rovněž, že ačkoliv je zákon projednáván ve stavu legislativní nouze, v nouzovém stavu a v prohlubující se covidové krizi, v projednávání zákona, který má dopady akutní krize zmírnit tento poslanecký přílepek se vlastně covidu NETÝKÁ. Vidím proto tento návrh jako zásadní morální a etické selhání jak poslankyně PaedDr. Aleny Gajdůškové, tak opozice, že se neozvala.

PS: A vzhledem k tomu, že podle daného zákona musí být již existující DPP hlášeny sociálce do 8 dnů od nabytí účinnosti zákona, budou paní poslankyni jistě milovat i úřednice všech OSSZ.

Autor: Martin Prášek prasek.blog.idnes.cz

Článek vyšel na svobodny-svet.cz
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
KOMENTÁŘ:

Pavel Jeřábek
8. 3. 2021 15:25
Jo, šmejdovina by to byla, ale to bylo v původním návrhu, který neprošel. Při opětovném projednávání již opozice nedovolila do zákona přílepek dát. Takže nebylo schváleno. Takže celkem zbytečné zdůrazňovat, že ani SPD.....

Vložit komentář: