EpShark

Gender nadevše

22. 10. 2018Dočetl jsem se ve zprávách, že Česká ženská lobby podala ve čtvrtek trestní oznámení na kněze Petra Piťhu kvůli kázání, které pronesl v katedrále svatého Víta na konci září.

Podle trestního oznámení se Piťha měl dopustit úmyslného šíření poplašné zprávy a snažil se veřejnost a věřící přesvědčit, že Istanbulská úmluva rozvrací rodiny. O co tedy jde?

Istambulská úmluva, správně Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, uvádí, pro ženy a muže platí nejen biologické rozlišení mužského a ženského pohlaví, ale existuje (údajně podle Úmluvy) rovněž společensky konstruovaná kategorie pohlaví, jež ženám a mužům určuje specifickou roli a chování. V Úmluvě se tvrdí, že výzkum prokázal, že určité role a modely chování mohou vést k tomu, že násilí vůči ženám je považováno za přijatelné.

Úmluva pak nově definuje některé trestné činy, jako například: mrzačení ženského genitálu, vynucený sňatek, nebezpečné pronásledování (stalking), vynucený potrat a vynucenou sterilizaci a požaduje po státech, aby takové jednání zavedly jako trestný čin do svého trestního řádu. Státy pak mají povinnost zajistit, aby kulturní zvyklosti a obyčeje nesloužily jako záminka k ospravedlňování výše uvedeného chování.

Za ČR podepsal smlouvu velvyslanec při Radě Evropy Emil Ruffer (ČR ji podepsala jako jedna z posledních zemí EU) dne 12. května 2016. Přitom v ČR již dávno existují právní normy zrovnoprávňující muže a ženy a to jak v pracovněprávních vztazích, tak i v občanském životě, to, co je v Úmluvě definováno jako trestný čin, již dávno trestným činem v ČR je — viz zákon č. 135/2006 Sb. Při ochraně před domácím násilím a tak Úmluva pro naši republiku nic nového nepřináší, až na zavedení prvků tzv. genderové ideologie do školní výchovy, kdy v Úmluvě je uvedeno: „Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.“ (Obecné závazky — Článek 12).

Dále: „Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí vůči ženám a právo na osobní integritu, to vše uzpůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků.“ (Vzdělání — Článek 14).

Podobné snahy pak spíše vyznívají jako útok na tradiční podobu rodiny, definování třetího a dalšího pohlaví a jako projev sociálního inženýrství. Úmluva přitom prezentuje násilí jen jako typicky mužskou záležitost, jako kdyby neexistovalo násilí žen na mužích a zde je Úmluva velmi snadno zneužitelná.

K tomu 13. května 2018 čeští katoličtí biskupové vydali pastýřský list, ve kterém kritizují Úmluvou rozmělňování přirozené identity pohlaví a také Ústavní soud Bulharska rozhodl v červenci 2018, že Istanbulská úmluva je neslučitelná s Ústavou Bulharska.

V ČR je momentálně v kurzu živit se jako člen neziskovky. I proto máme Genderovou expertní komoru, jen je kapánek genderově nevyvážená, asi 99 % členů jsou ženy. Cíl si stanovila nemalý, „začlenit genderovou perspektivu do agend státu i soukromého sektoru za pomoci vysoce kvalifikovaných odbornic a odborníků.“ (Genderově správně by snad bylo, „lidí, kteří nám pomáhají“, ne?

A co Česká ženská lobby, která je rovnou poradním orgánem Rady vlády pro rovnost mužů a žen? Ta má vskutku pestrou činnost, prosadila stáhnutí výstavy aktů z Akademie věd, sepisovala petice proti neškodným reklamám od pivovaru Bernard, zajišťuje například přepisování učebnic pro děti, aby byly správně genderově korektní a podobně. Je to zřejmě vskutku to pravé, co potřebujeme a na co mají jít peníze z vybraných daní, aby se děti ve školách učily namísto „Ema má mísu“, správně „máma spravuje auto“, či aby v učebnicích místo věty: „Na akci byli dobrovolníci a dobrovolnice“, byla správná věta: „Na akci byli lidé, kteří nám pomáhají“. Ano, tak je to genderově prý správné.

Tedy vybrané daně místo na užitečné věci, jako například opravy silnic, budování železničních koridorů, na zdravotně postižené, armádu, policisty a podobně, použijeme na pár odbornic, no jaký pár, ve skutečnosti na stovky aktivistek pracujících zcela jistě za víc, jak minimální mzdu.

Tedy nedivím se, genderová lobby podala trestní oznámení, protože Úmluva nařizuje odvod nemalých finančních prostředků ze státního rozpočtu do genderového neziskového sektoru. „Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité uplatňování integrované politiky, opatření a programů zaměřených na prevenci a potírání veškerých aktů násilí spadajících do působnosti této úmluvy, a to i těch, jež zajišťují nevládní organizace a občanská společnost.“ (Článek 8 — Finanční zdroje). A o cizí peníze, o ty jde podobným organizacím především.

Píše 12. 10. 2018 pan Josef Lebduška na blog.idnes.cz, autor je členem Svobodných

Článek vyšel na svobodny-svet.cz
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Vložit komentář: